Kurs zawodowy – najlepszy sposób na rozwój kariery

Mężczyzna jest na kursie pomiarów elektrycznych

Praca w obszarze budownictwa, inżynierii oraz pokrewnych branż wymaga nieustannego rozwoju i zdobywania odpowiedniej wiedzy oraz nabywania uprawnień zawodowych. Najlepszym sposobem na nieustanny rozwój są kursy zawodowe. Umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy i uzyskanie stosownych uprawnień. Kursy dotyczące pomiarów elektrycznych są doskonałym sposobem na zdobycie niezbędnej wiedzy w obszarze elektryki.

Pomiary elektryczne – czym są?

Pomiary elektryczne służą do stwierdzenia, czy instalacja elektryczna lub urządzenie zostały prawidłowo zamontowane. Kontrola obejmuje m.in. stan przewodów, sposób mocowania i podłączenia kontaktów, lokalizację gniazd. Po tych czynnościach wykonywane są pomiary, które pomagają zweryfikować:

  • rezystancję izolacji,
  • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
  • wyłączniki różnicowoprądowe.

Rezystancja izolacji umożliwia określenie poziomu instalacji elektrycznej, np. niski wynik może wpłynąć na upośledzenie funkcjonowania wyłączników przeciwporażeniowych. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej pozwala zweryfikować urządzenia zabezpieczające. Konieczne jest wyłączenie zasilenia i sprawdzenie, czy nastąpi samodzielne odłączenie się pod wpływem działającego napięcia na metalowej obudowie sprzętu elektrycznego. Wyłączniki różnicowoprądowe odłączają zasilanie w sytuacji porażenia prądem elektrycznym.

Pomiary elektryczne – kiedy są wykonywane?

Pomiary elektryczne powinny zawsze poprzedzać oddanie budynku do użytku. Sprawdzenie stanu instalacji ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Kontrolę powinno się również przeprowadzić po każdorazowych wyładowaniach atmosferycznych, opadach, silnych wiatrach oraz kataklizmach, które mogły spowodować uszkodzenie eksploatowanego obiektu. Okresowe przeglądy pozwalają sprawdzić całą instalację elektryczną. Wykonuje się je zgodnie z Prawem Budowlanym: co roku podstawowe przeglądy oraz co 5 lat kompleksowe przeglądy.

Kontrolę pomiarów elektrycznych może przeprowadzić tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, które są potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. Zakres badania jest ujęty w Prawie Budowlanym.

Kurs na pomiary elektryczne – kto może wziąć w nim udział?

Szkolenie z pomiarów elektrycznych jest dedykowane osobom dorosłym, które planują podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyć szanse na otrzymanie satysfakcjonującej propozycji nowej pracy. Zapisanie się na kurs wymaga potwierdzenia uzyskania wykształcenia co najmniej podstawowego. Kolejnym warunkiem jest znajomość języku polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Kurs na pomiary elektryczne – czego można się dowiedzieć?

Kurs pomiary elektryczne obejmuje m.in. zagadnienia:

  • podstawowe wymagania techniczne obejmujące ochronę przeciwporażeniową,
  • zasady działania oraz przyrządy pomiarowe,
  • rodzaje pomiarów ochronnych, pomiarów elektrycznych oraz innych,
  • zakres częstotliwości prac kontrolno-pomiarowych,
  • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
  • protokół pomiarów elektrycznych,
  • interpretacja wyników pomiarów.

Strona kursy-zawodowe24 oferuje szkolenia z pomiarów elektrycznych online, w trakcie których uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę do wykonywania takowych pomiarów w praktyce. To umożliwi samodzielne wykonywania kontroli instalacji oraz sporządzanie protokołu z analizą najważniejszych parametrów.